woensdag 20 november 2013

Penelope: a waiting army´s wife?


Deze blog schrijf ik voor hen die net als Penelope, de vrouw van Odysseus, thuis bleven toen de held op reis ging. Voor hen die niet meegingen, maar wachtten op de terugkeer van hun held.  Ik schrijf om hen mee te nemen in het verhaal over het wachten en de betekenis die in dit wachten ligt besloten. En vooral over het wachten dat niet kan bestaan zonder degene op wie gewacht wordt. Ik schrijf dus eigenlijk over de verbondenheid in het wachten.


Met haar zoon en de ouders van Odysseus, wacht Penelope jarenlang op de terugkeer van haar echtgenoot. Het wordt haar daarbij niet gemakkelijk gemaakt. Er zijn kapers op de kust, die haar in de gedaanten van de vele vrijers die haar huis bevolken proberen te verleiden om de hoop op de terugkeer op te geven. En er zijn familieleden die er op aandringen dat ze Odysseus vergeet. Maar Penelope houdt stand. Iedere dag weeft zij aan een doodskleed voor de vader van Odysseus, maar ´s nachts haalt ze het geweven doek weer uit. Hiermee kan ze de gelofte dat zij haar wachten zal opgeven als het kleed af is, gestand doen. Haar wachten duurt dus voort.

Ik heb me altijd afgevraagd wat de betekenis van haar lange wachten is in dit verhaal.
En terwijl ik dit schrijf word ik me ervan bewust hoe de eindeloze herhaling van het weven van de gebeurtenissen van alle dag in het doodskleed, die ´s avonds als het donker is uiteen worden gehaald, een betekenis heeft die van belang is voor alle vrouwen die wachten op de terugkeer; maar al te vaak ook nog na de thuiskomst wachten op zijn eigenlijke terugkeer.

In een vorige blog schreef ik al over de betekenis van de lange reis vol tegenslag voor Odysseus. Het is die reis, die begon toen de oorlog was afgelopen, de reis die steeds weer opnieuw moest beginnen, terwijl Penelope het kleed steeds opnieuw uithaalt. De reis van haar en van hem, ieder op hun eigen plek, en ieder op hun eigen manier, die nauw met elkaar verbonden zijn. Ik vraag me zelfs af  wat nog het doel zou zijn van de terugkeer van Odysseus, wanneer Penelope haar standvastigheid zou opgeven? Maar als Odysseus dan uiteindelijk thuis komt, is ook de reis van Penelope ten einde gekomen. Niet direct overigens. Vlak voor zijn werkelijk thuiskomen, moet er nog iets worden afgerond. Op de drempel tussen terugreis en thuiskomst vindt er iets plaats dat van wezenlijk belang is voor het verloop van het verhaal; iets dat betekenis geeft aan het gehele voorafgaande verhaal én aan de afloop.

Om dit wezenlijke te ontdekken, wil ik Penelope centraal stellen in dit verhaal.
Ik wil naar haar kijken en proeven wat zij doorstaan heeft. Homerus, de oorspronkelijke schrijver van het verhaal vertelt niet veel over haar. Ik moet het daarom voor een groot deel doen vanuit mijn eigen verbeelding.

Het eerste wat mij dan opvalt is dat zij op haar plek blijft, ook al ondervindt zij nauwelijks steun. Haar zoon Telemachus is nog te klein en onervaren en de ouders van Odysseus trekken zich op zichzelf terug.  Alleen de oude voedster van Odysseus staat als een onzichtbare kracht achter Penelope. Penelope lijkt in haar alleen-zijn sterk te worden. Zij blijft schijnbaar onverstoord op haar plek, en zij weeft.
En ook al kent zij momenten van wanhoop, zij geeft haar hoop op de terugkeer niet op, maar verbindt zich iedere avond in het donker weer opnieuw met haar hoop: zolang zij weeft, zolang zal zij hopen.

Ik zie hier iets gebeuren dat zo in en in wezenlijk de rol van het vrouwelijke aspect in het leven (van mannen en vrouwen) is: de bereidheid om steeds weer opnieuw in verbinding te gaan. Het oude uithalen, en weer opnieuw beginnen, je steeds weer opnieuw willen verbinden.
Penelope verbindt in haar weven het verleden met de toekomst, de wanhoop met de hoop, het oude en vergane met het nieuwe en vernieuwende. Zij laat zich niet afschrikken door de dood, maar weeft het doodshemd steeds weer opnieuw. Zij integreert het verleden steeds weer opnieuw in het nieuwe en schept zo mee aan het leven van haar en haar naasten.

In het verhaal van Penelope valt me op dat zij zich op de momenten dat het haar te bar wordt, terugtrekt in haar slaapvertrek. Zij neemt afstand van het gedoe om haar heen. En in haar slaapvertrek spreekt de oude voedster van Odysseus tot haar vanuit de wijsheid die eigen is aan oude vrouwen die het leven op een milde manier bekijken. De oude voedster bemoedigt en vraagt Penelope niets anders dan te wachten, in stilte te verdragen dat het moment van de terugkeer kennelijk nog niet daar is. De oude voedster zorgt ervoor dat Penelope  betrokken blijft, en niet afhaakt. Zij brengt het besef dat hoe moeilijk de taak van Penelope ook is, haar taak er wezenlijk toe doet. Dat het een samenspel is dat niet alleen gespeeld kan worden.

Ik denk niet dat Penelope veel gelachen heeft in die tijd van wachten. Misschien heeft ze talloze tranen gehuild boven haar weeftoestel. Maar al die tranen hebben haar niet verbitterd. Eerder hebben die het garen soepel gehouden, en het weefsel buigzaam gemaakt. Wel is zij op haar hoede geraakt. Te vaak is zij misleid en door valse hoop teleurgesteld.

En dan, terwijl Odysseus al op de drempel van zijn huis staat, in de vermomming van een oude zwerver, dan neemt Penelope een besluit. Wat haar dat besluit doet nemen weet niemand, maar kennelijk weet zij dat zij nu moet handelen. Ze laat bekend maken dat zij uit alle vrijers een bruidegom zal kiezen, als hij in staat is om de boog te spannen die oorspronkelijk aan Odysseus toebehoort. Odysseus hoort deze opdracht en mengt zich onder de vrijers. En wanneer het niemand lukt om de boog te spannen, laat hij van zich horen. Hij spant de boog en toont zo zijn ware identiteit. Aan het bestaan van de vrijers komt hiermee een einde. Hun verhaal is afgelopen.

En dan begint het lange verhaal van de hereniging van Odysseus en Penelope.
Beiden willen hun verhaal vertellen. Kennelijk is dat nodig in de relatie tussen die twee mensen, want hoe goed zij elkaar ook kenden, in die lange tijd van de terugkeer hebben zij immers elk hun eigen versie van het verhaal geleefd. Dat kan pas deel worden van hun gedeelde leven, wanneer die beide verhalen verteld worden en gehoord worden.

Het weven zet zich als het ware voort, evenals het uit elkaar rafelen. Dit valt niet mee, want in het vertellen, in het weven, vindt ook de bewustwording plaats. Geen enkel verhaal is helemaal waar. Maar de leugens die we weven in het verhaal, zijn niet bedoeld om te bedriegen. We willen die ander weer met onszelf verbinden, en daarom voelen we ook de angst en de onzekerheid daarover. Wanneer de pijnlijke gevoelens van verlatenheid, angst, gemis, wanhoop, verdriet in het weven worden opgenomen, geïntegreerd worden in het geheel van alle ervaringen, dan is dit heilzaam. Ze krijgen een verbinding en een relatie met andere ervaringen, met andere mensen. En dit werkt genezend. Alles wat niet kan worden opgenomen in het kleed van de ervaringen, de losse eindjes zou je kunnen zeggen, geeft aanleiding tot het voortbestaan van verwondingen.

In het leven van alle dag, van vele mannen en vrouwen, wordt het verloop van hun eigen verhaal vermoedelijk anders beleefd. Dit betekent nog niet dat het verhaal van Penelope en Odysseus niet voor iedereen een betekenis heeft. Maar om die `verborgen boodschap´ te gaan zien, is het soms nodig om wat afstand te nemen. Van een afstand is het mogelijk om een groter geheel te zien; om de verwevenheid van de twee verhalen te ervaren, en om tot het inzicht te komen dat het verhaal van Odysseus en Penelope niet twee op zich zelf staande verhalen zijn. Dit te weten brengt verbinding, ook al is het verbinding in pijn. Dan pas is Odysseus thuis bij Penelope, maar daarmee ook bij zichzelf.  Dan pas kan Penelope zeggen dat haar wachten, wachten was op uitsluitend die ene voor wie zij een thuis is.

De ziel is een trouwe bondgenoot die geduldig wacht op de terugkeer die nu eenmaal niet zonder obstakels kan verlopen. De ziel wil gevonden worden, evenals Penelope. Daarom blijft zij trouw aan de plek waar Odysseus haar kan vinden. En op het laatst, op de drempel van zijn huis, vraagt ze nog een laatste krachtsinspanning.
Zou het zo kunnen zijn dat PTSS is als `staan op de drempel´, het moment vlak voor de werkelijke terugkeer?  Ook op die plek is er een wachten, een wachten op het juiste moment. Penelope weet van dit moment. Het moment van het ultieme samenspel tussen twee wachtenden. Ieder vanaf hun eigen plaats in het spel.

Het wachten is geen lijdzaam toezien. In het wachten is er sprake van een subtiele alertheid. Alsof de tijd stilstaat, en het wachten is op het signaal waarin zich de terugkeer kan voltrekken.


Geen opmerkingen: